Regulamin

www.grandwino.com

obowiązuje od dnia 15.05.2023 r.

§ 1. Definicje

Pojęciom użytym w regulaminie i pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenia: 

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ii świąt w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Gość – niezarejestrowany Użytkownik, który dokonuje Zamówienia; 
 3. Klient – Użytkownik, który zakupił od Sprzedawcy Towar lub Towary;
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która kupuje Towar lub Towary od Sprzedawcy lub korzysta ze świadczonych przez usługodawcę Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto Użytkownika lub Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi dostępnych po zarejestrowaniu w Serwisie i zalogowaniu się przez Użytkownika przy pomocy adresu e-mail i hasła;
 7. Opinia – opinia Użytkownika o Towarze lub Towarach zamieszczona, przechowywana i rozpowszechniona z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
 8. Polityka Prywatności - dokument stanowiący integralną część Regulaminu określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Klienta przez Sprzedawcę, w tym także politykę plików cookies;
 9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  - Przedsiębiorca przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający ze Sprzedawcą umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług niemające dla niego charakteru zawodowego, któremu przepisy prawa (w tym Ustawa o prawach konsumenta i Kodeks cywilny) przyznają uprawnienia o charakterze konsumenckim;
 11. Punkt sprzedaży – prowadzony przez Sprzedawcę na obszarze Unii Europejskiej punkt sprzedaży, który posiada, w zakresie w jakim jest to niezbędne, wymagane lokalnym prawem ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 12. Regulamin –  regulamin witryny internetowej  www.grandwino.com;
 13. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 14. Serwis internetowy lub Serwis  – witryna internetowa dostępna pod domeną www.grandwino.com, która służy prezentacji Towarów oraz Usług znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, a także do umieszczania informacji dotyczących prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i składania oraz ewidencjonowania Zamówień;
 15. Sprzedawca lub Usługodawca –  Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grand Wino sp. z o.o. z siedzibą w Siedleszczanach, wpisaną do Centralnej rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000985816, Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej Pod Nr NIP: 8672255779, kapitał zakładowy: 5000,00 zł; Adres E-mail: info@grandwino.com; Adres: ul. Siedleszczany 93, 39-450 Siedleszczany. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu nr I/B/37/2022 z dnia 27.12.2022 r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego. na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 16. Towary – prezentowane w Serwisie napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz inne produkty spożywcze i akcesoria związane z konsumpcją alkoholu będące w ofercie Sprzedawcy. Produkty stanowiące alkohol będą wydawane jedynie osobom pełnoletnim i trzeźwym. Klient może upoważnić do odbioru Produktu w jego imieniu inną osobę pełnoletnią, w szczególności zamówionego przez Klienta przedstawiciela firmy kurierskiej i jednocześnie zobowiązać Sprzedawcę do wydania paczki przedstawicielowi firmy kurierskiej. Dyspozycja odbioru Produktu przez przedstawiciela firmy kurierskiej i wydania Produktu przez Sprzedawcę dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej formy odbioru i płatności dostępnych w formularzu zamówienia.
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana w Punkcie sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem;
 18. Umowę o świadczenie usług – umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną (na odległość);
 19. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu;
 20. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 poz. 287);
 21. Ustawa o prawie autorskimustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509);
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 23. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z dnia 24 listopada 2022 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 165);
 24. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych odwiedzająca Serwis;
 25. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług, w tym zasady rejestracji Konta Użytkownika i składania Zamówień na Towary, zasady umieszczania i prezentowania Opinii oraz komentarzy dotyczących Towarów, a także tryb reklamacji i realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
 2. W zakresie odnoszącym się do Umów o świadczenie usług Regulamin wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady korzystania z ewentualnych promocji, programów lojalnościowych, szkoleń, warsztatów i innych usług mogą być sformułowane w komunikatach na bieżąco zamieszczanych w Serwisie lub odpowiednio uregulowane w regulaminach szczegółowych.
 4. Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług wymaga zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowania. 

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU  I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W ramach Serwisu Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi:
  1. zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu i warunków świadczenia Usług,
  2. zapoznanie się z ofertą Towarów,
  3. wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  4. dokonanie zapisu na newsletter,
  5. zarejestrowanie Konta Użytkownika i zarządzanie uprawnieniami Konta Użytkownika;
  6. składanie drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów;
  7. umieszczanie i prezentowanie w Serwisie Opinii i komentarzy dotyczących Towarów.
 2. Usługodawca świadczy Usługi w sposób nieprzerwany 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu oraz związane z nimi problemy realizacji Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołanymi: 
  1. siłą wyższą (przez co należy rozumieć zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Usługodawcy, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe, epidemia, trzęsienie ziemi),
  2. awariami sprzętu Użytkownika,
  3. przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem,
  4. niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem sieci przez Użytkownika (ataki hakerskie, wirusy itp.),
  5. nieuprawnioną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Użytkownika,
  6. nieznajomością lub nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu i wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dysponowanie urządzeniem posiadającym stabilne połączenie z siecią Internet;
  2. zainstalowanie przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie zasobów Serwisu, tj. przeglądarki Internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera,  Safari przy czym Usługodawca zaleca, aby były to najnowsze stabilne wersje ww. przeglądarek z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash;
  3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (w przypadku Konta Użytkownika i składania Zamówień).
 6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 7. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  2. niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu, czy wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej).
 8. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
 9. Umieszczanie w Serwisie Opinii i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, którzy dokonali zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu. Weryfikacja zakupu Towaru prowadzona jest na podstawie adresu e-mail i danych zawartych w Koncie Użytkownika.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy i osób trzecich, a także, gdy podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane (w tym odnośnie wieku Użytkownika), Usługodawca może, zgodnie z art. 14 Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Serwisu, w tym możliwości zamieszczania Opinii lub komentarzy ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 11. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia przyczyny ograniczenia lub zablokowania dostępu do Konta, w przeciwnym wypadku Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika.
§ 4. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatne i dobrowolne Usługi w zakresie:
  1. umożliwienia Użytkownikowi założenia Konta - Umowa o świadczenie usługi zawierana jest po wypełnieniu przez Użytkownika odpowiedniego formularza i potwierdzeniu rejestracji;
  2. umożliwienia Użytkownikowi przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy - Umowa o świadczenie usługi ma charakter jednorazowy i zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego przez Użytkownika, a jej zakończenie przypada na moment wysłania pytania Usługodawcy lub rezygnacji z uzupełniania formularza kontaktowego;
  3. umożliwienia składania Zamówień poprzez formularz zamówienia – Umowa o świadczenie usługi ma charakter jednorazowy i zawierana jest z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza zamówienia, a jej zakończenie przypada na moment złożenia Zamówienia lub rezygnacji z Zamówienia przez Klienta;
  4. umożliwienie Użytkownikom zapisania się na newsletter - Umowa o świadczenie usługi ma charakter okresowy i polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji na temat nowych wpisów w Serwisie i treści marketingowych (informacje handlowe); zawierana jest po podaniu adresu e-mail w momencie kliknięcia w  przycisk „ZAMAWIAM”. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, a Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.
§ 5. KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Założenie Konta Użytkownika wymaga rejestracji, która jest możliwa za pośrednictwem Serwisu. Rejestracja odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła, akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie wypełnienie formularza obejmującego następujące informacje: imię i nazwisko, adres, numer telefony, adres e-mail,  firma (nazwa przedsiębiorstwa).
 2. Rejestracja i prowadzenie Konta Użytkownika są bezpłatne. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, jednocześnie otrzymując na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
 4. Zalogowanie się do Konta Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Użytkownika, a hasło podawane jest przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 5. Zmiana lub odzyskiwanie hasła możliwa jest poprzez skorzystanie z funkcji resetowania hasła dostępnej w panelu logowania („Nie pamiętasz hasła?”).
 6. Użytkownik może być poproszony o podanie innych danych, niż te, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w związku z realizacją Umowy sprzedaży (w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury w związku ze złożonym Zamówieniem), o czym zostanie powiadomiony odrębnym komunikatem na etapie składania Zamówienia lub może je uzupełnić samodzielnie za pośrednictwem dostępnych w ramach Konta Użytkownika funkcjonalności.
 7. Użytkownik dokonując rejestracji Konta zobowiązany jest do podania danych aktualnych i zgodnych z prawdą, nie wprowadzających w błąd i nie naruszających praw oraz dóbr osób trzecich.
 8. W przypadku zmiany danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich bieżącej aktualizacji.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła do logowania w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim. W celu zachowania bezpieczeństwa logowania zaleca się zmianę hasła logowania co 30 dni. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Użytkownika osobom trzecim.
 10. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 3 lata od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
§ 6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Złożenie Zamówienia jest możliwie za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego w Serwisie, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zapoznaniu się z informacjami o Towarze (tj. cenie, opisie, sposobie korzystania, sposobie płatności), kliknięciu w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie kliknięciu w przycisk „REALIZUJ ZAKUP”.
 2. Wszystkie Umowy sprzedaży na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Punkcie sprzedaży.
 3. Prawidłowe i kompletne złożenie Zamówienia wymaga następujących kolejno czynności:
  1. podanie niezbędnych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, dane do faktury VAT,
  2. zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności,  
  3. kliknięcie w przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE” lub inną równoważną formułkę,
 4. Po wypełnieniu Formularza zamówienia Klient może dokonać wyboru formy płatności, zapoznać się z podsumowaniem kluczowych elementów Zamówienia (Towar, cena, liczba, sposób płatności) i dokonać ewentualnych zmian.
 5. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności.
 6. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest także tożsame z oświadczeniem Klienta, że nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności Klienta, Sprzedawca może też poprosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego jego wiek.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 8. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia Zamówienia, gdy:
  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  3. Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  4. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 9. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu podanego podczas składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w Koncie Użytkownika i:
  1. poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia - wówczas  Klient może zaakceptować wydłużenie terminu realizacji Zamówienia lub anulować Zamówienie,
  2. zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności;
  3. wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 10. Informacja o koszcie przesyłki i innych ewentualnych dodatkowych kosztach związany z realizacją Umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.  Informacje te zawarte są również w zakładce „DOSTAWA I PŁATNOŚCI” w Serwisie.
 11. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument wystawiany, gdy wszystkie Towary z Zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia lub nie opłacenia Zamówienia w terminie 5 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia.
§ 7. CENY I PŁATNOŚCI
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępności Towarów i ich cen widnieją w opisach Towarów w Serwisie internetowym w zakładce „WINA”.
 2. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana w Serwisie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki, która jako odrębna usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym w Serwisie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wycofania Towarów oraz wprowadzania nowych Towarów, a także do udzielania rabatów i przeprowadzania ograniczonych czasowo promocji. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu w na Zamówienia złożone przed wprowadzeniem ww. zmian. 
 4. Promocje i vouchery nie sumują się.
 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności w następujący sposób:
  1. osobiście przy odbiorze Zamówienia w Punkcie sprzedaży;
  2. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Serwisie – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy;
  4. systemy płatności elektronicznych: PayPal, BLIK, karta płatnicza, Przelewy24 – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez operatora płatności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem.
 7. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur (w tym faktur korygujących i duplikatów) w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia. 
 8. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej z numerem NIP Klienta wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 9. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

§ 8. ODBIÓR I DOSTAWA TOWARÓW
 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów:
  1. w Punkcie sprzedaży - osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez Klienta osoby;
  2. korzystając z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar z Punktu sprzedaży i dostarczy go do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy.
 2. Sprzedawca prześle Klientowi informację o gotowości Towaru lub Towarów do odbioru na wskazany podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać dane Klienta oraz numer Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską ponosi Klient, zgodnie informacją wskazaną przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru, wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski w Dni robocze pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia, w ciągu 3 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:
  1. zaksięgowaniu całkowitej należności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 3-4. Regulaminu;
  2. potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 – 2 Regulaminu.
 7. Sprzedawca zastrzega, że w okresach wzmożonych zakupów lub akcji promocyjnych (np. z okres przedświąteczny) – okres realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o czas kompletowania Zamówienia, jak też terminy realizacji dostaw przez firmę kurierską. O  wydłużonym czasie realizacji Sprzedawca poinformuje Klienta na etapie wypełniania formularza zamówienia, jeżeli pomimo takiej informacji Klient złoży Zamówienie, to oznacza to, że zaakceptował wskazany w formularzu, wydłużony czas kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę, jak też akceptuje, że w przypadku odbioru zakupionych Towarów przez firmę kurierską, czas realizacji dostawy może być wydłużony.
 8. Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej.
 9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą firmy kurierskiej. 
 10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient, pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
 11. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 30 dni przez Klienta Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zawartej na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności stron) bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres: info@grandwino.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych,
  3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Punktu sprzedaży.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę Towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta uprawnionego do odstąpienia. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 8. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.
§ 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Serwis internetowy dostępny pod domeną grandwino.com mogą zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Prawa wyłączne do treści publikowanych w Serwisie, w tym szczególności prawa do grafiki, tekstów, fotografii, nagrań wideo, logotypów, znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
§ 11. REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia niezgodności świadczonych usług lub Towarów z umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć Sprzedawcy reklamację drogą elektroniczną na adres: info@grandwino.com.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (uregulowanej w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego) względem Klienta niebędącego Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje wyłączona, a całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru. Ponadto, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 3. W celu umożliwienia skutecznego rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta powinien wskazać w jej treści:
  1. oznaczenie Klienta (w tym wskazanie adresu e-mail),
  2.  opis zgłaszanych nieprawidłowości i niezgodności wraz datą ich wystąpienia,
  3. roszczenia reklamacyjne.
 4. Sprzedawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 2 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres E-Mail Klienta podany w treści reklamacji, chyba że Klient zażąda innej formy odpowiedzi w treści reklamacji.
§ 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, w szczególności z  pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2.  Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumenckich oraz  procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php;
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy  Kodeksu cywilnego,  Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawach autorskich czy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 13. DANE OSOBOWE
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika korzystającego z Serwisu i danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją Umowy sprzedaży jest Sprzedawca. 
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Klienta zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, dbając o ich bezpieczeństwo i poufność.
 4. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności opublikowanej w Serwisie, która szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU
 1. Umowy oraz Umowy o świadczenie usług zawierane są w języku polskim i według prawa polskiego.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu bądź na działalność Sprzedawcy;
  2. wydania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów administracji lub sądów, mających wpływ na realizację Umów lub Umów o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem;
  3. wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych dotyczących Sklepu internetowego oraz usług objętych niniejszym Regulaminem;
  4. wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie działania Sklepu internetowego i obsługi Klientów;
  5. zmiany danych Sprzedawcy;
  6. wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę prywatności  i zapobieganie nadużyciom;
  7. ograniczenie bądź rozszerzenie asortymentu Sklepu internetowego lub zakresu świadczonych usług drogą elektroniczną poprzez (w tym wprowadzenie lub wycofanie funkcjonalności)
  8. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  9. zmiany sposobów płatności i dostaw.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej na 14  dni przed wejściem w życie zmian. 
 4. Klient może zgłosić sprzeciw w zakresie wprowadzonych zmian do momentu ich wejścia w życie poprzez poinformowanie Sprzedawcy o tym za pośrednictwem maila na adres: info@grandwino.com. Zgłoszenie sprzeciwu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
 5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu i stosuje się do nich wersję Regulaminu obowiązującą w dacie ich zawarcia.
 6. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania lub Umowy lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych i RODO.
 8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod domeną www.grandwino.com w zakładce „REGULAMIN”.

 

Skontaktuj się z nami